ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ ခံယူခ်က္

̏ ျမန္မာ့လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို ေခတ္မီ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္၊ ထိေရာက္သည့္သီးႏွံကာကြယ္ေရးနည္းပညာႏွင့္ အရည္အေသြးစစ္မွန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းအားျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ ကုမၸဏီႏွင့္ လက္လီ လက္ကားေရာင္းခ်သူမ်ား အတူတကြ အက်ိဳးစီးပြားတိုးတက္ေစရန္ ˝

Our Mission

Agriculture is the main economic sector of Myanmar. By providing advanced cultural practices, effective crop protection know-hows and supplying genuine products, farmers’ prosperity and profit of all stakeholders would be achieved.